Algemene voorwaarden leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden

 

Identiteit van de ondernemer

 

Mode Accent

Osstraat 2a

5352 KA Dennenburg 

jolandadelouw@gmail.com

info@modeaccent.nl

 

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

KvK nr. 57837023

BTW nr. NL001744788B20

 

 

ARTIKEL 1 – De overeenkomst 

 

1.1 Op alle overeenkomsten die met Mode Accent, hierna ook te noemen de verkoper worden gesloten zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

 

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.

 

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling van deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst en hebben geen algemene werking. Zij zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.4 Indien één of meerdere van de bepalingen van deze leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mocht(en) zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing

 

1.5 Uw bon van betaling is uw overeenkomst die u bent aangegaan onder de algemene voorwaarden van Mode Accent

 

 

ARTIKEL 2 – Aanbod 

 

2.1 Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en verdere omschrijvingen van de verkochte zaak zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar zonder dat de koper daar rechten aan kan ontlenen.

 

2.2 De verkoper is niet gebonden te leveren tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout of indien deze prijs berust op een kennelijke vergissing. De koper kan er geen rechten aan ontlenen indien de prijs voor hetzelfde artikel via een ander verkoopkanaal van/dan Mode Accent lager is dan de aan hem in rekening gebrachte prijs.

 

 

ARTIKEL 3 – Herroepingsrecht

 

3.1 Koper heeft het recht af te zien van de koop (m.u.v. back-orders; dit zijn speciaal voor jou bestelde artikelen), als deze niet is zoals is aangegeven bij de vermelde beschrijving van het artikel, gedurende 14 dagen na ontvangst. Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product in originele verpakking en staat retourneren. 

 

3.2 Kosten ingeval van herroeping. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening. 

 

3.3 Indien het artikel gratis* verzonden is worden deze kosten doorberekend en met het te crediteren bedrag verrekend.

 

3.4 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product geheel is en uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen is; e.a. ter beoordeling van Mode Accent.

 

3.5 Indien de koper een bedrag betaald heeft zal de verkoper het aankoopbedrag exclusief en minus de door ons betaalde verzendkosten, na positieve beoordeling zo spoedig mogelijk, doch 

 

 

ARTIKEL 4 – Conformiteit en garantie

 

4.1 Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. Verkoper geeft koper 14 dagen garantie na verzending van artikelen, mits het product met enige zorgvuldigheid en voorschriften ad fabrikant/importeur is behandeld. Uitsluitsel garantie wordt bepaald door fabrikant/importeur. De garantieverplichting van verkoper t.o.v. de koper gaat in geen geval verder dan de garantieverplichting die de leverancier van de door verkoper verkochte zaak ten opzichte van verkoper heeft.

 

4.2 Breuken en manco’s dienen binnen 3 dagen na verzending gemeld te worden.

 

4.3 Uitgesloten van garantie zijn:

  • defecten door normale slijtage
  • onzorgvuldig gebruik
  • verkleuring van goud, rosé en zilver plated metalen
  • verkleuring van materialen door contact met water, parfum, bodylotion, haarlak en andere substanties
  • verkleuring van materialen door de zuurgraad van de huid (Ph waarde)

 

ARTIKEL 5 – Levering en uitvoering

 

5.1 De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Mode accent zal door haar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft gedaan bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Mode Accent heeft kenbaar gemaakt.

 

5.3 Door Mode Accent genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, dan wel niet aan Mode Accent is te wijten zal dit voor de koper geen aanleiding kunnen zijn om schadevergoeding te verlangen.

 

5.4 Als de verkoper niettemin aansprakelijk zou zijn wegens overschrijding van een termijn is haar maximale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de winst van Mode Accent in het kader van de betreffende verkoop. Mode Accent is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten, immateriële schade waaronder emotionele schade of stagnatieschade van de koper.

 

5.5 Het risico van beschadiging en/of van vermissing van gekochte producten berust bij Mode Accent tot het moment van bezorging. Vanaf het moment van bezorging is het risico van beschadiging en/of vermissing voor de koper.

 

 

ARTIKEL 6 – Betaling

 

6.1 Uitgangspunt is dat alle door Mode Accent verkochte zaken vóór de levering daarvan door de koper worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen wordt overeengekomen. 

 

6.2 Facturen/ Pakbonnen voor door Mode Accent  geleverde zaken zullen worden gezonden aan het door de koper opgegeven adres.

 

6.3 Alle door Mode accent geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele kosten van verzekering tegen beschadiging tot het moment van aflevering van het product aan de koper of diens vertegenwoordiger, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

 

6.4 De verkoper is ten aanzien van zaken die zij eventueel van de koper onder zich heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de koper is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

 

 

ARTIKEL 7 – Klachtenregeling

 

7.1 De koper staat vrij klachten of vragen altijd te vermelden. Mode Accent zal uw klacht serieus nemen en zo waar kan uw klacht verhelpen.

 

7.2 Bij reclame dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld. De koper heeft voorts geen recht te reclameren als hij geen geldige aankoopbon met betrekking tot de gekochte zaak kan overleggen. Reclames op gebruikte goederen worden in geen geval aanvaard.

 

7.3 Indien de koper aan de verkoper klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de koper de verkoper met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. De verkoper zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de koper de verkoper in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke, werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de koper, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

 

 

ARTIKEL 8 – Overmacht

 

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de  verkoper haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van de verkoper en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of een door de verkoper gegeven garantie aan de verkoper kunnen worden toegerekend.

 

8.2 Onder overmacht valt uitdrukkelijk ook de onmogelijkheid voor Mode Accent om te leveren als gevolg van het in gebreke blijven van een leverancier van Mode accent .

 

 

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

 

9.1 De aansprakelijkheid van de verkoper wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval de verkoper wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

 

9.2 Mode Accent is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het dragen van en/of voor slijtage aan de verkochte zaken, noch aansprakelijk voor het verlies van stenen uit sieraden en/of horloges. Dat risico is voor de koper.  

 

 9.3 De aansprakelijkheid van de verkoper is in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel 10 te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met maximaal 100% van het factuurbedrag. 

 

 

ARTIKEL 10 – Geschillen

 

10.1 Bij eventuele klachten/ reclames van het artikel zal de fabrikant/importeur de geschillen beoordelen en bindend uitsluitsel geven. 

 

 

Door een bestelling te plaatsen bevestig je dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Mode accent

Geverifieerd door ExactMetrics